Adres    : Sheikh Jarrah, Nablus Road 87, P.O.Box 19031, Jerusalem, 91190
   Telefon    : +97 225 79 49 34
   Faks    :  
   E-Posta    : @yee.org.tr